Menu

Statut Fundacji Kenya Asante Sana Polska

powrót

Statut Fundacji
Kenya Asante Sana Polska

Fundacja Kenya Asante Sana Polska, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Magdalenę Bauer, zwaną danej Fundatorem, w dniu 13 marca 2017 roku aktem notarialnym i działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203 ze zm.).

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
 2. Fundacja jest utworzona na czas nieokreślony.
 3. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 4. Fundacja ma osobowość prawną.
 5. Do wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe w Polsce i za granicą.
 6. Fundacja może do celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w języku angielskim: Kenya Asante Sana Poland.
 7. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 8. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.
 9. Fundacja może wydawać swoim pracownikom własne dokumenty identyfikacyjne.
 10. Nadzór nad Fundacją należy do ministra właściwego do spraw zagranicznych.

§ 2. Cele Fundacji

Celem Fundacji jest działanie na rzecz:

 1. niesienia wszelkiej pomocy mieszkańcom Afryki Wschodniej w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu, życiu i dobrobytowi, dotkniętym skutkami kryzysów gospodarczych i humanitarnych, klęsk żywiołowych oraz wojen domowych;
 2. propagowania idei praw człowieka;
 3. poprawy infrastruktury i wyposażenia ośrodków edukacyjnych w Kenii, kształcących na wszystkich poziomach;
 4. wzrostu kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności rozpoznawania i wspierania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 5. edukacji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w ubogich rejonach Kenii;
 6. walki z analfabetyzmem wśród osób dorosłych;
 7. udzielania pomocy finansowej i materialnej placówkom edukacyjnym oraz osobom indywidualnym w zakresie edukacji;
 8. elementarnej edukacji wśród kenijskiej społeczności lokalnej z zakresu higieny, ochrony zdrowia, profilaktyki i pierwszej pomocy;
 9. wzrostu kwalifikacji podstawowego personelu medycznego (First Aid);
 10. udzielania pomocy finansowej i materialnej w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;
 11. udzielania pomocy rozwojowej i technicznej;
 12. wzrostu świadomości w zakresie ochrony i kształtowania środowiska naturalnego człowieka oraz dziedzictwa przyrodniczego Afryki;
 13. zwiększania liczby osób mających dostęp do czystej, bieżącej wody;
 14. kształtowania świadomości na temat ekologicznych źródeł energii;
 15. zwiększenia liczby osób korzystających z odnawialnych źródeł energii;
 16. udzielania wsparcia finansowego i materialnego w zakresie rozwoju technicznego;
 17. wsparcia osób potrzebujących w zakresie ochrony prawnej, aktywizacji zawodowej oraz innych potrzeb, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą;
 18. prowadzenia działalności społecznej, informacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej i naukowej w szerokich kręgach w celu rozwiązywania problemów Afryki Wschodniej, obrony praw człowieka w Krajach Trzeciego Świata oraz niesienia pomocy humanitarnej;
 19. większego zaangażowania Polski w dialog i stosunki międzynarodowe z Kenią – współpraca z MSZ Polski, Ambasadą RP w Kenii oraz Konsulem Honorowym RP;
 20. promocji i wspierania wolontariatu na rzecz Afryki Wschodniej;
 21. wymiany kulturowej pomiędzy Polską a Kenią, w tym wzajemnej popularyzacji kultury polskiej i kenijskiej;
 22. pokojowego współistnienia religii muzułmańskiej i chrześcijaństwa;
 23. zapobiegania praktykowaniu rytualnego i religijnego okaleczania kobiet w Kenii poprzez działania edukacyjne i informacyjne oparte na zbudowanej więzi.

§ 3. Realizacja celów Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. przygotowywanie i udzielanie wszelkiej pomocy materialnej i finansowej, w tym przyznawanie nagród, stypendiów i dotacji;
 2. organizowanie wsparcia i pomocy pedagogicznej i psychologicznej;
 3. organizowanie pogadanek, wykładów, seminariów, konferencji oraz innych podobnych przedsięwzięć;
 4. organizowanie imprez, koncertów, wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz innych podobnych przedsięwzięć;
 5. działalność informacyjną, wydawniczą, produkcję filmową oraz multimedialną;
 6. wspieranie badań naukowych oraz innej działalności naukowej;
 7. współpracę ze środowiskami oświatowymi, akademickimi, kulturalnymi, religijnymi i dziennikarskimi, a także instytucjami oraz osobami realizującymi cele zbliżone do celów Fundacji;
 8. udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji;
 9. popieranie inicjatyw zmierzających do realizacji celów Fundacji;
 10. współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami publicznymi, w tym organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz osobami działającymi w zakresie celów Fundacji;
 11. wykonywanie zadań z dziedzin powierzonych przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz inne podmioty;
 12. nawiązanie i zacieśnianie współpracy z Ambasadą RP oraz Konsulem Honorowym RP w Kenii.

Określona powyżej działalność jest finansowana przez Fundację.

§ 4. Beneficjenci

 1. Fundacja w zakresie swojej działalności statutowej udziela pomocy mieszkańcom Afryki Wschodniej, przede wszystkim mieszkańcom Kenii, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
 2. Fundacja może udzielać pomocy osobom fizycznym i prawnym, w tym instytucjom i organizacjom.

§ 5. Majątek założycielski

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,- (jeden tysiąc) złotych.

§ 6. Dochody Fundacji

 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działania pochodzą także z:
  1. darowizn pieniężnych i rzeczowych dokonanych przez inne fundacje, osoby fizyczne i prawne, jak i instytucje państwowe i samorządowe, zarówno krajowe, jak i zagraniczne oraz ze spadków i zapisów
   • w sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji;
  2. dotacji, subwencji i innych środków przyznanych na realizację konkretnych projektów przez inne fundacje, osoby fizyczne i prawne, jak i instytucje państwowe i samorządowe, zarówno krajowe, jak i zagraniczne;
  3. środków przekazanych Fundacji w ramach odpisów podatkowych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  4. odsetek i zysków od zdeponowanych w bankach funduszy;
 2. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach bankowych.

§ 7. Działalność gospodarcza

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 8. Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym Fundacji, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. W skład Zarządu wchodzi od trzech (3) do siedmiu (7) członków.
  1. Rozszerzenie składu Zarządu może nastąpić w wyniku uchwały Zarządu przyjętej większością głosów wszystkich Członków Zarządu.
  2. Skład Zarządu Fundacji nie może przekroczyć siedmiu (7) członków.
 3. W skład Zarządu wchodzi:
  1. Prezes,
  2. Wiceprezes,
  3. inni członkowie Zarządu,
 4. Członków Zarządu Fundacji powołuje Fundator.
 5. Pierwsza kadencja Zarządu Fundacji trwa dwa lata, zaś każda kolejna — cztery lata. Istnieje możliwość rozszerzenia składu Zarządu podczas trwania jej kadencji.
 6. Pierwsza kadencja Zarządu Fundacji rozpoczyna się w chwili zebrania się go po raz pierwszy w pełnym gronie, ustanowionym na podstawie ust. 4., i upływa z dniem 31 grudnia pierwszego pełnego roku kadencji.
 7. Członków Zarządu Fundacji, na kolejne kadencje powołuje Fundator.
 8. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa na skutek śmierci lub odwołania.
  1. Fundator odwołuje członka Zarządu na skutek zrzeczenia się członkostwa bądź długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu.
  2. Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.
 9. Zarząd zbiera się co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym.
 10. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa lub w przypadku jego nieobecności – Wiceprezesa.
 11. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
 12. Spotkania Zarządu Fundacji mogą odbywać się także za pośrednictwem tele- lub wideokonferencji, pod warunkiem zachowania odpowiedniego protokołu ustaleń.
 13. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie zasad określonych w § 11 ust. 3 Statutu.

§ 9. Kompetencje Zarządu Fundacji

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Odpowiada za prawidłowe działanie Fundacji, zgodnie ze statutem i prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zarząd:
  1. opracowuje i aprobuje wieloletnie i roczne programy i plany działalności Fundacji wraz z planem finansowym na realizację celów statutowych i pokrycia kosztów funkcjonowania Fundacji;
  2. ustala regulamin określający tryb przyznawania pomocy przez Fundację;
  3. decyduje w sprawach przyznawania pomocy udzielanej przez Fundację;
  4. tworzy i likwiduje jednostki organizacyjne Fundacji, zatwierdza nominację ich kierowników oraz ustanawia regulaminy ich działalności;
  5. ustala regulamin pracy Zarządu;
  6. sporządza roczne zestawienie z działalności Fundacji oraz ze stanu jej finansów;
  7. zakłada i rozwiązuje stałe i czasowe placówki terenowe Fundacji w kraju i za granicą w drodze decyzji zarządu podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków;
  8. wnioskuje w sprawach dotyczących działalności statutowej Fundacji i je zatwierdza;
  9. udziela pełnomocnictw ogólnych i szczegółowych Prezesowi w drodze uchwały;
  10. podejmuje zmian w Statucie Fundacji na podstawie § 12.
 3. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają co najmniej dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
  1. Zarząd może cedować prawo oświadczania woli w imieniu Fundacji na Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu zwykłą większością głosów na okres nie dłuższy niż kadencja obecnego Zarządu.
 4. Zarząd może udzielać innym osobom, szczególnie kierownikom jej placówek terenowych, pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju.

§ 10. Prezes i Wiceprezes Zarządu

 1. Prezesa i Wiceprezesa wybiera spośród swojego składu Zarząd Fundacji. Fundator może pełnić funkcję Prezesa lub Wiceprezesa.
 2. Kadencja Prezesa i Wiceprezesa jest związana z aktualną kadencją Zarządu. Pierwsza kadencja Prezesa i Wiceprezesa rozpoczyna się z chwilą jego nominacji przez Fundatora i trwa do wygaśnięcia kadencji Zarządu.
 3. Pierwotny zakres obowiązków Prezesa określa Fundator. Zmian w kompetencjach Prezesa dokonuje Fundator na podstawie rekomendacji Zarządu Fundacji.
 4. Prezes i Wiceprezes mogą otrzymywać wynagrodzenie w drodze § 11 ust. 3.

§ 11. Fundator

 1. Fundator może, za zgodą Zarządu, pełnić jedną lub kilka z następujących funkcji: Prezesa lub Wiceprezesa, członka Zarządu lub pracownika Fundacji. Fundator może mianować siebie na jedno lub kilka z tych stanowisk.
 2. Fundator ustala zasady zatrudniania oraz wynagrodzeń dla członków Zarządu, Prezesa, Wiceprezesa oraz pracowników Fundacji, a także osób z nią współpracujących na zasadach wolontariatu lub umowy - zlecenia.
 3. W wypadku śmierci Fundatora, działalność Fundacji będzie kontynuowana.

§ 12. Zmiany statutu

 1. Zmiany w Statucie Fundacji, obejmujące także zmiany, konkretyzację, rozszerzenie lub wyłączenie zapisów § 2, 3 i 7 Statutu, podejmuje:
  1. Zarząd Fundacji po uzyskaniu poparcia kwalifikowanej większości głosów członków Zarządu.
 2. Kwalifikowana większość głosów uprawniająca do zmiany Statutu Fundacji wynosi:
  1. jeżeli Zarząd Fundacji składa się z trzech (3) osób — dwie (2) osoby;
  2. jeżeli Zarząd Fundacji składa się z czterech (4) osób — trzy (3) osoby;
  3. jeżeli Zarząd Fundacji składa się z pięciu (5) lub sześciu (6) osób — cztery (4) osoby;
  4. jeżeli Zarząd Fundacji składa się z siedmiu (7) osób — pięć (5) osób.
 3. Brak odpowiedniego poparcia członków Zarządu Fundacji powoduje nieważność proponowanych zmian w Statucie Fundacji.
 4. Ważność zmian zapisów § 2, 10 i 11 Statutu wymaga osobnego złożenia notarialnego oświadczenia woli przez Fundatora pod rygorem nieważności.
 5. Quorum wymagane do uchwalenia zmian w Statucie wynosi: liczba członków Zarządu minus jeden.

§ 13. Ustalenia dodatkowe

 1. Zabronione jest:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 14. Zawieszenie działalności Fundacji

 1. Działalność Fundacji może zostać zawieszona na okres jednego roku kalendarzowego.
 2. Decyzję o zawieszeniu działalności Fundacji podejmuje Zarząd jednomyślnie.
 3. Decyzja ta może zostać przedłużona o kolejny rok kalendarzowy decyzją Zarządu przyjętą jednomyślnie.
 4. Quorum wymagane do zawieszenia działalności Fundacji wynosi: liczba członków Zarządu minus jeden.

§ 15. Połączenie fundacji

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją jeżeli realizuje ona cele zbieżne do celów Fundacji.
 2. Decyzję o połączeniu Fundacji podejmuje Fundator przy braku sprzeciwu organów drugiej fundacji. Uchwała taka zawierać będzie oznaczenie oraz statut nowej Fundacji.

§ 16. Rozwiązanie Fundacji

 1. Fundacja zostaje rozwiązana w przypadku:
  1. Wyczerpania się jej majątku;
  2. Wypełnienia jej celów statutowych;
  3. Niemożności realizacji jej celów statutowych;
  4. Włączenia jej do innej fundacji.
 2. Decyzję o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Fundator.
 3. W przypadku rozwiązania Fundacji, jej likwidatorem będzie dotychczasowy Zarząd Fundacji. Zarząd Fundacji może ustanowić innego likwidatora Fundacji drogą uchwały.
 4. Majątek pozostały po likwidacji może być przekazany jedynie na cele zbieżne z celami statutowymi Fundacji.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2017 roku

powrót

Partnerzy